Atmos puugaasikatlad

Atmos puugaasikatel on kõrge kasuteguriga ja ökonoomne

atmos puidukatlad, puugaasikatlad, müük, paigaldusAtmos puugaasikatla kasutegur on vahemikus 81-90%. Olulisim argument puugaasikatelde kasutusele võtmiseks on võimalikult väikesed jooksvad kulud vajaliku soojusenergia saamiseks. Üldkulude tasuvuse aeg väheneb oluliselt küttesüsteemi efektiivse toimimise ja odavama kütteaine arvelt. Ökonoomsele küttesüsteemile tehtud veidi suurem kulutus on INVESTEERING ja VÕIT LÄHIMAS TULEVIKUS!

Atmos puugaasikatlas toimub puidu põletamine kaheastmeliselt. Esimesel põlemisel tekib nn. puugaas ning teises astmes põleb õhuhapniku ja puugaasi segu, mille peaaegu jäägitul põlemisel eraldub tunduval rohkem soojust kui tavalistes otsepõlemiskateldes, kuid ei teki keskkonnale kahjulikke põlemisjääke. Seevastu kivisöe ja puiduga köetavatel tavakateldel on halupuudega kütmisel kasutegur oluliselt madalam, kui Atmos puugaasikateldel. Halupuu põlemisel on leegi pikkus tunduvalt ulatuslikum kui kivisöe põlemisel ja osa kasulikust kuumusest läheb korstna kaudu õhku.

Atmos puugaasikatla kasutamine aitab säästa looduskeskkonda. Atmos puugaasikatelde üheks väga oluliseks omaduseks on loodusliku keskkonna säästmine mürgistest gaasidest (nagu seda on tavaliste otsepõlemiskatelde ja fossiilsete kütuseliikide kasutamisel). Tavakateldel läheb koos väljuvate gaasidega musta suitsuna keskkonda väga palju ka põlemata jäänud kütteaine osakesi. Atmos puugaasikatelde optimaalsel koormusel töötamisel põleb kütus ära peaaegu jäägitult (välja arvatud mineraalse aine ehk tuha hulk). Kvaliteetse puiduprodukti ja õigesti seadistatud katla korral nähtavat suitsu korstnast praktiliselt ei väljugi.

Atmos puugaasikatla teenindamiseks kuluv aeg on väike. Atmos puugaasikatelde kasutusele võtmisel on üheks oluliseks argumendiks vähendada tunduvalt tavaliste katelde ebaökonoomsusest tulenevaid aja- ja teeninduskulusid. Katel Atmos töötab automaatselt ja töökindlalt kõikidel režiimidel.

Atmos puugaasikatel töötab kohalikul kütusel. Arvutuslikult on tõestatud, et kohalikul kütusel töötavate kütteseadmete kasutamisel tuleb soojusenergia omahind tunduvalt odavam, kui importkütusega (õli, gaas jm) töötavate katlamajade puhul. Üldkulude tasuvuse aeg väheneb tunduvalt kohaliku kütteaine arvelt. Ettearvamata on ju ka imporditava kütuse hinnatõusud ning kättesaadavus ja varem või hiljem lisatakse fossiilkütuste kasutamisele saastemaksud või tõusevad aktsiisid.

Atmos puugaasikatlale on võimalik lisada pelletipõleti

atmos puidukatel pelletipõletigaKuna iga aastaga on üha suuremat huvi ja populaarsust võitnud pelletite (puidust graanulid) kasutamine Atmos-tüüpi katelde kütmisel, siis meie paigaldame ka Atmos puugaasikateldele pelletipõletid, mis töötavad täiesti automaatse juhtimisega.(sh Atmos kateldest on saadaval ka spetsiaalsed pelletikatlad).

Praktiliselt oleme juba viie-kuue aasta jooksul kindlaks teinud, et viiest ruumist (m3) halupuudest (lepapuu) saadud soojuslikule energiale vastab üks tonn pelleteid.

Pelletite korral ei ole vaja oluliselt kulutada nii aega kui ka jõudu halupuude ladustamisele ja ümberladustamisele, katlasse toimetamisele ning igapäevasele katla teenindamisele. Saadava soojusenergia hind võrreldes turustatavate halupuudega ei erine oluliselt, kuid katla teenindamise osas on erinevus mugavuses täiesti võrreldamatu.

Tunnustatud katel

Atmos puugaasikatel on tunnustatud toode. Atmos puugaasikatlad on pälvinud kõrge tunnustuse ja nõudluse nii soojustehnika spetsialistide kui tarbijate poolt. Tänu pikaajalistele kogemustele, intensiivsele tootearendusele, tootmise laiendamisele, modernsete tehnoloogiate kasutusele võtmisele on Tšehhi firma Atmos Cankar & syn tõusnud üheks suurimaks puugaasikatelde tootjaks terves Euroopas.

katlad

Terviklik küttesüsteem Atmos puugaasikatlaga

Atmos puugaasikatlas ettenähtud töötemperatuuri tagamiseks on ühendusskeemis tsirkulatsioonipumbaga segamissõlm ehk soojustehnika termin “laadimisautomaat” (n Laddomat), mis tagab katlas alati vähima nõutud töötemperatuuri (+ 55 …+ 65°C), mille juures ei teki katla koldes, gaasikäikudes ning ka korstnas vee kondenseerumist ega ohtlikku elektrokeemilist korrosiooni. Samuti toimub kütuse põlemine efektiivselt ja keskkonna saastamine kahjulike gaasidega on välditud. Kui katel on saavutanud ettenähtud töörežiimi, ei välju korstnast nähtavat suitsu.

puidukatel atmosAtmos katla ettenähtud töövõimsus ja põlemise intensiivsus toimub automaatikaseadmete abil. Kui Atmos katlas on vee temperatuur mingil põhjusel (näiteks ülekütmine, elektrivoolu katkemine, ringluspumba rike jms) tõusnud +95°C kraadini ja tekib ülekuumenemisoht, siis lülitub ventilaator automaatselt välja, sulgub õhu juurdevoolu klapp ja intensiivne kütteaine põlemine lakkab. Avariilisel elektrikatkestusel või pumba rikkel rakendub segamissõlmes vabavooluklapp ja vee ringlus hakkab toimuma vabavooluga katla ja akumulatsioonipaagi vahel. Kui siiski tekib hoolimatu ülekütmise puhul häireolukord, mis ei tekkinud elektrikatkestusest või pumba rikkest, jätkab segamissõlme tsirkulatsioonipump oma tööd ning süsteemile ohtlikku ülekuumenemist ei teki, sest tsirkulatsioonipump toob akumulatsioonipaagi põhjast katlasse jahedamat vett, mis jahutab katla keskkonda piisavalt.

Teine hea lahendus Atmos katlal on see, et kui küttepuud on koldes ära põlenud, lülitub välja katla ventilaator ning segamissõlme tsirkulatsioonipump lõpetab elektrienergia tarbimise, sellega väheneb tunduvalt küttevee soojuskadu katlas.

Nõuetekohaselt ehitatud küttesüsteemis soojendab Atmos katel ainult akumulatsioonipaagis olevat vett ja katlatorud ei ole ühendatud ühegi muu tarbijaahelaga. Tänu akumulatsioonipaagile, ei ole katla kütmine jäigalt sõltuvuses ega mõjutatav köetava elamu küttevee temperatuuride muutuste mõjudest. Niisiis – maja küttekontuure köetakse salvestatud soojusenergiaga akumulatsioonipaagist. Küttekontuurides toimub küttevee ringlus tsirkulatsioonipumba abil ja temperatuuri reguleerib 3-T ventiilil elektrooniline kütteregulaator Automix või digitaalne 7 päeva juhtimisega kütteregulaator (nt katlamaja automaatika LK 110-130), mis tagab ruumides igasuguse ilmaga soovitud temperatuuri.

Hästi toimiva küttesüsteemi puhul köetakse elamus ruume ainult niipalju, et kompenseerida hoone soojuskadusid ruumide etteantud sisetemperatuuri juures. See on saavutatav vaid siis, kui keskküttesüsteemi küttekontuuride temperatuuri reguleeritakse vastavalt välisõhu temperatuuri muutustele. Ainult pidevalt toimiv kütteregulaator tagab küttevee temperatuuri operatiivse muutuse vastavalt ilma muutustele. Välisõhu temperatuuri alanemisel tõstab regulaator küttevee temperatuuri ning vastupidi. Kütteregulaator hoiab ruumide temperatuuri alati soovitud tasemel ja tänu sellele väheneb ka soojusenergia kulu märgatavalt.

Sooja tarbevee valmistamiseks on kahesüsteemne boiler, mis samuti saab soojusenergia akumulatsioonipaagist. Et tarbevee võrku ei satuks liiga kuuma vett, on boiler varustatud reguleeritava termostaadiga. Termostaadi seadepiirkond, vastavalt soovile, on 35 kuni 60 kraadi. Sellega on pesemisel välditud ootamatult ohtlikult kuuma vee sattumine kehale. Samuti ei rikuta kaasaegsete kuulsegistite tööorganeid.