Kaitseklapid

Kasutus- ja paigaldusjuhised
Kaitseklapid
(Seeria 900) (Seeria 920)
(Seeria 940) (Seeria 960/950)
2
Kaitseklapid Kasutus- ja paigaldusjuhised
Sisukord
1.0 Üldinfo kasutusjuhiste kohta………………………………………………………………… 3
2.0 Märkused võimalike ohtude kohta ………………………………………………………… 3
2.1 Sümbolite tähendused ……………………………………………………………………………. 3
2.2 Ohutusega seotud määratlused……………………………………………………………….. 3
2.3 Kvalifitseeritud personal………………………………………………………………………….. 4
3.0 Käsitsemine…………………………………………………………………………………………. 4
3.1 Ladustamine …………………………………………………………………………………………. 4
3.2 Transportimine ………………………………………………………………………………………. 4
3.3 Käsitsemine enne paigaldamist ……………………………………………………………….. 4
4.0 Kirjeldus………………………………………………………………………………………………. 4
4.1 Kasutusvaldkonnad………………………………………………………………………………… 4
4.2 Tehniline kirjeldus ………………………………………………………………………………….. 5
4.3 Tehnilised andmed…………………………………………………………………………………. 6
4.4 Joonised……………………………………………………………………………………………….. 7
4.5 Komponentide loend………………………………………………………………………………. 8
4.6 Märgistus ……………………………………………………………………………………………… 9
5.0 Paigaldamine……………………………………………………………………………………… 10
5.1 Märkus ohutuse kohta…………………………………………………………………………… 11
6.0 Märkused ohtude kohta paigaldamisel, kasutamisel ja hooldamisel …….. 11
7.0 Klapi kasutuselevõtmine…………………………………………………………………….. 11
7.1 Võimalikud ohud ………………………………………………………………………………….. 12
8.0 Korrashoid ja hooldamine…………………………………………………………………… 12
8.1 Rõhu seadmise juhised…………………………………………………………………………. 13
8.1.1 Kaane eemaldamine …………………………………………………………………………. 14
8.1.2 Seaderõhu muutmine ilma vedru vahetamiseta…………………………………….. 14
8.1.3 Seaderõhu muutmine koos vedru vahetamisega…………………………………… 14
9.0 Veaotsing…………………………………………………………………………………………… 15
10.0 Veaotsing…………………………………………………………………………………………… 16
11.0 Klapi demonteerimine ………………………………………………………………………… 18
12.0 Garantii ……………………………………………………………………………………………… 19
13.0 EÜ vastavusavaldus / tootja avaldus …………………………………………………… 20
3
Kaitseklapid Kasutus- ja paigaldusjuhised
1.0 Üldinfo kasutusjuhiste kohta
Käesolevad kasutusjuhised sisaldavad vajalikke andmeid klappide ohutuks ja tõhusaks
paigaldamiseks ja kasutamiseks.
Kui tekib probleeme, mida käesolevate kasutusjuhiste abil ei saa lahendada, võtta
lisainfo saamiseks ühendust tarnija/tootjaga. Käesolevad juhised vastavad täielikult
nende kohta kehtivatele EN standarditele, kui ka Saksamaa Liitvabariigi seadustele ja
kasutuseeskirjadele. Kui klappi kasutatakse väljapool Saksamaa Liitvabariiki, peab
kasutaja või süsteemi konstruktsiooni eest vastutav isik tagama asjakohaste kehtivate
riiklike seadustega.
Tootja jätab endale kõik õigused tootes tehniliste muudatuste ja täienduste tegemiseks.
Käesolevate kasutusjuhiste korral on eeldatud, et kasutaja kvalifikatsioon vastab
ptk 2.3 „Kvalifitseeritud personal” esitatud tingimustele.
Seadmete kasutajaid tuleb instrueerida vastavalt kasutusjuhiste nõuetele.
2.0 Märkused võimalike ohtude kohta
2.1 Sümbolite tähendused
Hoiatus üldise ohu eest.
Käesolevate juhiste eiramine on ohtlik!
Enne paigaldamist, töötamist, hooldamist või demonteerimist lugeda
kasutusjuhised läbi ning pidada nendest rangelt kinni.
2.2 Ohutusega seotud määratlused
Käesolevas kasutusjuhendis esitatud märgised OHT, HOIATUS, ETTEVAATUST ning
TÄHELEPANU tähistavad konkreetseid ohtusid või olulist informatsiooni, mis nõuab
erilist tähelepanu.
OHT tähendab, et asjakohase informatsiooni eiramisel on oht surmaga lõppevate
vigastuste saamiseks ja/või märkimisväärse materiaalse kahju tekkimiseks.
HOIATUS tähendab seda, et asjakohase informatsiooni eiramisel on oht tõsise
vigastuste saamiseks ja/või materiaalse kahju tekkimiseks.
ETTEVAATUST tähendab seda, et asjakohase informatsiooni eiramisel on oht
vigastuste saamiseks ja/või märkimisväärne materiaalse kahju tekkimiseks.
TÄHELEPANU tähendab seda, et erilist tähelepanu tuleb pöörata teatavatele
tehnilistele detailidele.
Ka kõikidest muudest nõuetest, mida ei ole spetsiaalselt esile tõstetud, nagu transpordi,
paigaldamise, kasutamise ja hooldamise juhised kui ka tehnilised andmed
(kasutusjuhistes, toote dokumentatsioonis ja seadmel endal), tuleb täiel määral kinni
pidada, et hoida ära tõrkeid, mis võivad omakorda põhjustada tõsiseid vigastusi
inimestele või tekitada materiaalseid kahjusid.
4
Kaitseklapid Kasutus- ja paigaldusjuhised
2.3 Kvalifitseeritud personal
Termin „kvalifitseeritud personal” kehtib isikute kohta, kellele on tutvustatud toote
paigaldamist, kokkupanekut, ekspluatatsiooni andmist ning töötamist ning kelle
kvalifikatsioon vastab nende sellistele kohustustele, nagu:
instrueerimine ja kohustus täita kõiki kasutamise, kohalikke ja ettevõttesiseseid eeskirju
ja nõudeid;
väljaõpe või instrueerimine vastavalt ohutust käsitlevatele standarditele, mis kehtivad
vastavate ohutus- ja töökaitseseadiste hooldamise ja kasutamise kohta;
esmaabi alane väljaõpe;
jne vt (TRB 700).
3.0 Käsitsemine
3.1 Ladustamine
– Ladustada puhtas ja kuivas kohas temperatuuril -20 °C kuni +65 °C.
– Värvkatteks on ainult kruntvärv, mis kaitseb roostetamise eest ladustamise ja
transportimise ajal. Värvkatet ei tohi kahjustada.
– Kondensaadi tekke vältimiseks on vajalik niiskete ruumide kuivatamine ja kütmine.
3.2 Transportimine
– Transportimine temperatuuridel -20 °C kuni +65 °C.
– Kaitsta välisjõudude mõju eest (löögid, vibratsioon jne).
– Värvkatet ei tohi kahjustada.
3.3 Käsitsemine enne paigaldamist
– Kui on paigaldatud äärikute katted, tuleb need eemaldada vahetult enne
paigaldamist!
– Kaitsta ümbritseva keskkonna mõjude, näiteks niiskuse eest (kasutada sikatiive).
– Õige käsitsemine kaitseb kahjustuste eest.
4.0 Kirjeldus
4.1 Kasutusvaldkonnad
Kaitseklapid on kaitseseadmed, mis on ettenähtud rõhu all olevates süsteemides
vältima rõhu tõusu üle maksimaalselt lubatud väärtuse (lubatava hälbega tavaliselt
+10%). Seadmestikku konstrueeriv insener on vastutav vastava rakenduse jaoks õige
kaitseklapi valimise eest. Arvestada tuleb konkreetse klapi spetsiifiliste omadustega.
5
Kaitseklapid Kasutus- ja paigaldusjuhised
– Hapniku (O2) korral kasutatavatele klappidele on kinnitatud vastav
plaat.
– Ammoniaagi (NH3) korral kasutatavad klapid vastavalt TRD 451-452 peavad olema
mitteraudmetallide vabad ning äärikutega vastavalt DIN 2512, Klass N.
– GG-25 ARI-klapid ei ole süsteemides lubatud vastavalt TRD-110.
– Süttivate, agressiivsete ja mürgiste ainete jaoks ettenähtud klapid peavad olema
tõmbepingele vastupidavast materjalist.
– Erinõuetega keskkonnaga rakenduste korral palume tootjaga eelnevalt
konsulteerida.
– CE tähistus Surveseadmete direktiivile vastavatele rakendustele saadaval
eritellimisel.
4.2 Tehniline kirjeldus
Terminid vastavalt definitsioonidele standardites DIN 3320 TI, TRD 421, TRD 721,
AD-A2, *ASME norm, osa VIII, jagu 1.
Vastukaaluga kaitseklapp
Vastukaaluga kaitseklapp on klapp, milles klapi taldriksulgurile altpoolt mõjuvale
avavale jõule mõjub vastu vedru või vastukaalu tekitatav sulgev jõud.
* Standardne kaitseklapp
Standardne kaitseklapp on klapp, milles sulgur tõuseb avanemiseks määral, mis on
vajalik massvooluhulga väljalaskmiseks juhul, kui rõhk tõuseb maksimaalselt 10%.
Muid nõudeid avanemiskarakteristikute kohta ei ole esitatud.
Täielikult avanev kaitseklapp
Täielikult avanev kaitseklapp on klapp, mis avaneb rõhu 5% tõusul kiiresti sulguri kiire
avanemise töökäigu täies ulatuses (konstruktsiooni poolt piiratud). Sulguri kiire
avanemise töökäik ei ole rohkem kui 20% kogu töökäigust (proportsionaalselt).
Hapniku korral kasutatavad klapid peavad
olema õli- ja määrdeainevabad.
6
Kaitseklapid Kasutus- ja paigaldusjuhised
4.3 Tehnilised andmed
Seeria 900 DN 20/32-DN 150/250, 1″x2″ – 6″x10″
Malm, margid GG-25, GGG-40.3;
Valuteras, margid 1.0619+N (GS-C25N), 1.4408, SA 216 WCB
PN 16/16, PN 40/16, ANSI 150/150, ASME 300/150
Kinnitatud vastavalt:
Joonis 901, 902, 911, 912 – VdTÜV teatised 100, AD-A2 ja TRD 421.
Rakendusdokument D/G ja F
– ASME norm, osa VIII, jagu 1 (UV-märgis).
Joonis 903, 904, 990 – VdTÜV teatised 100, -100/4, TRD 721, DIN 4751 T1 ja T2.
Rakendusdokument D/G/H ja D (joonistele 904, 990)
Seeria 920 DN 20 – DN 100
Malm, mark GG-25; valuteras, margid 1.0619+N (GS-C25N), 1.4408
PN 16, PN 40
Kinnitatud vastavalt:
Joonis 921-924 – VdTÜV teatised 100, AD-A2 ja TRD 421.
Rakendusdokument D/G ja F
Seeria 940 DN 15 – DN 25
Malm, mark GG-40.3; valuteras, mark 1.4408
PN40
Kinnitatud vastavalt:
Joonis 941-943 – VdTÜV teatised 100, AD-A2 ja TRD 421.
Rakendusdokument D/G ja F
Joonis 945-946 – VdTÜV teatised 100, -100/4, TRD 721, DIN 721, DIN 4751 T1 ja T2.
Rakendusdokument D/G/H ja D
Seeria 950/960 DN 15 – DN 25 (G 1/2 – G 1)
GGG-40.3, 1.4571
PN100
Kinnitatud vastavalt:
Joonis 951-953
Joonis 961-963
– VdTÜV teatis 100, AD-A2
– Rakendusdokument D/G ja F
Lisavarustus Roostevabast terasest sülfoonregulaator vasturõhu kompenseerimiseks,
elastomeerist sülfoonregulaator, pehme tihendusketas, lukustushülss,
sensorlüliti, soojendussärk, manomeeter, purunev membraan, tugikeel,
eemaldatav tõstevahend.
7
Kaitseklapid Kasutus- ja paigaldusjuhised
4.4 Joonised
Joonis 901 Joonis 941 Joonis 961
Joonis 1
Joonis 902 / 912 / 903 / 904 / 922 / 924 / 945 / 946
WEDI Sülfoonregulaator
8
Kaitseklapid Kasutus- ja paigaldusjuhised
Hoob
Joonis 951/952;961/962
Taldrikuga seeria 950 Sülfoonregulaatoriga
seeria 940
Joonis 2
4.5 Komponentide loend
Viitenumber
Nimetus Viitenumber
Nimetus
1 Korpus 31 Rõngas
2 Pesa 32 Kuuskantmutter
2a Keermega paigaldatud ventiilipesa 33 Tõstesõrm
3 Tikkpolt 34 Kruvi
4 Spindlijuhik 35 Tõstekahvel
7 Tihend 36 Tõstehoob
8 Kuuskantmutter 37 Vedru
9 Tõste piirderõngas 38 Kruvi
10 Spindli rõngas 39 Polt
11 Kate, kinnine 40 Splint
12 Taldriksulgur 41 Hoob, avatud
13 Tõste abivahend 42 Kate, avatud
14 Spindel 43 Sülfoonregulaator
15 Tihend 44 Rõngas
16 Sirge vedrutihvt 45 Rõngas
17 Reguleerkruvi 47 Kuul
18 Kuul 48 Fiksaatorrõngas
19 Spindliotsak 55 Sülfoonregulaator
20 Paralleeltihvt 59 Kaitseserv
21 Lukustusmutter 60 Vahepuks
22 Kuuskantpeakruvi 61 Ühendusmuhv
23 Tinaplomm 62 Raskus
25 Vedrurõngas 63 Juhtpuks
26 Vedrutaldrik 65 Ühendusmuhv
27 Tihend 66 Rõngastihend
28 Kaas, kinnine 67 Tõstenupp
29 Kaas, avatud 68 Sirge vedrutihvt
9
Kaitseklapid Kasutus- ja paigaldusjuhised
4.6 Märgistus
Kaitseklapp (TÜV)
Kaitseklapp (ASME)
Joonis 3 Tüübisilt
Joonis 4 Korpus
Keermesliitmikuga seeriatel on korpusel vastav tähistus.
CE-märgistus
Seatud rõhk
Seatud rõhk
Suurus
(tollides) NB märgis UV märgis CE-märgistus
Vooluhulk
Mõõtühikud: SCFM = õhk
(Standard Cubic Feet-Per-Minute –
standardne kuupjalg minuti kohta)
LB/HR = aur (naela/tunnis)
GAL/MIN = vesi (gallonit/minutis)
Seerianumber
Aasta Mehaaniku nr
Seatud rõhk (bar/psig)
Kinnitatud (näiteks UDT, SZU)
Taldriksulgur
E = EPDM kuni +150 °C
V = Viton kuni +180 °C
N = neopreen kuni +125 °C
10
Kaitseklapid Kasutus- ja paigaldusjuhised
5.0 Paigaldamine
Paigaldustööde kohta kehtivatele põhinõuetele lisaks tuleb arvestada järgmist.
– Järgida torustike ja paigaldamise kohta kehtivaid TRD 421, AD-A2 ja ASME
normdokumente.
– Vahetult enne paigaldamist eemaldada transpordifiksaatorid ning sisend- ja
väljundavade kaitsekatted.
– Kaitseklapp tuleb paigaldada nii, et spindel jääb vertikaalasendisse.
– Kaitseklapp tuleb paigaldada nii, et spindel jääb vertikaalasendisse, välja arvatud
seeria 950 (varustatud tähistusega: paigaldada ainult horisontaalselt), mis tuleb
paigaldada nii, et spindel jääb horisontaalasendisse.
– Klapile ei tohi üle kanduda staatilist, dünaamilist ega termilist koormust.
– Tihendid tuleb paigaldada kontsentriliselt ning need ei tohi ahendada vooluristlõiget.
– Mustus ega võõrkehad ei tohi kaitseklappi sattuda.
– Väljapuhketorud tuleb paigaldada allapoole kaldega.
– Kaitseklapist ja väljapuhketorust tuleb vesi välja lasta väljapuhketoru kaudu
(väljalaskekohad peavad olema alati kõige madalamas kohas).
– Tühjendussüsteem peab kondensaadi eemaldamiseks olema piisava
vastuvõtuvõimega.
– Tühjendussüsteemi ummistumine mustuse ja võõrkehadega peab olema välditud.
– Kõik tühjendussüsteemid tuleb paigaldada allpoole kaldu nähtava väljundi poole.
– Konstruktsioon peab võimaldama kondensaadi ohutut väljastamist igal ajal.
Joonis 5
– Väljapuhketoru peab olema piisava suurusega, tagamaks, et sisemine vasturõhk ei
ületaks väljapuhkel 15% kaitseklapi seatud rõhust.
(Väljaarvatud: vasturõhu kompenseerimiseks metallist sülfoonregulaatoriga
varustatud kaitseklapid).
– Kui vasturõhk ületab kaitseklapi seatud rõhku 15%, peab kaitseklapp olema
vasturõhu kompenseerimiseks varustatud metallist sülfoonregulaatoriga.
– Süsteemi dimensioneerimisel tuleb arvestada pao/po suhtega.
Tugi
Tilgakogur
Väljalaskekoht Väljalaskekoht kõige madalamas
punktis
Sülfoonregulaator
11
Kaitseklapid Kasutus- ja paigaldusjuhised
– Metallist sülfoonregulaatoriga varustatud kaitseklapi kattel olev kontrollühendusotsik
on ettenähtud sülfoonregulaatori seisundi kontrollimiseks, sest kahjustatud
sülfoonregulaator põhjustab kaitseklapi tõrke (sellisel juhul sülfoonregulaator ei
kompenseeri vasturõhku ning kaitseklapp ei tööta nõutaval viisil).
– Sülfoonregulaatori seisundit kontrollitakse manomeetri ühendamisega
kontrollühendusotsikusse, kahjustuse korral on näha vasturõhku.
– Ettevaatust! Ükski toru ega kruvi ei tohi kontrollühendusotsikust kattesse eenduda!
Kinnikiildumise oht!
– Kaitseklapid varustatakse suurte reaktsioonijõudude neelamiseks tugikeeltega.
– Rõhukaod torus kaitseklapini ei tohi ületada 3%.
– Kõik takistavad kruvid tuleb eemaldada.
5.1 Märkus ohutuse kohta
Ptk 5 esitatud juhiste eiramine võib ohustada personali, seadmestikku ja muid
objekte.
6.0 Märkused ohtude kohta paigaldamisel, kasutamisel
ja hooldamisel
OHT!
Kaitseklapi töötamine on täiesti ohutu ainult siis, kui see on õigesti paigaldatud,
kasutusele võetud ja hooldatud väljaõppinud personali (vt ptk 2.3 „Kvalifitseeritud
personal”) poolt võttes arvesse kõik käesolevas kasutusjuhendis esitatud hoiatused.
Lisaks tuleb kinni pidada üldistest torustike ja seadmestiku paigalduse ja ohutuse
nõuetest ning kasutada sobivaid tööriistu ja kaitsevarustust. Klapi juures tööde
teostamisel ning selle käsitsemisel tuleb rangelt järgida kõiki kasutusjuhise nõudeid.
Nende juhiste eiramine võib põhjustada vigastusi ja kahjustusi.
7.0 Klapi kasutuselevõtmine
– Kontrollida, et klapi andmed on seadmestiku jaoks õiged (vt tüübisilt).
– Enne kaitseklapi kasutuselevõtmist eemaldada kaitsekatted ja hoova fiksaatorid.
– Enne töölerakendamist puhastada ning loputada seadmestik läbi, sest määrdunud
keskkond võib põhjustada kaitseklapi lekkeid. (vt ptk 5 „Paigaldamine”)
OHT!
Enne uue seadmestiku töölerakendamist või seadmestiku uuesti käivitamist pärast
remonti või muudatuste tegemist selles, tuleb alati veenduda, et:
– kõik paigaldus- ja montaažitööd on lõpetatud
– seadmestikku tohib käivitada ainult asjakohase väljaõppega personal (vt ptk 2.3)
– olemasolevad kaitseekraanid on kinnitatud ja need on terved.
12
Kaitseklapid Kasutus- ja paigaldusjuhised
7.1 Võimalikud ohud
– Alati tagada, et kaitseklapid ei saaks jäätuda või ummistuda või blokeeruda
(vt ptk 5 „Paigaldamine”).
– Korpuse pinnatemperatuur võib väga kõrgeks tõusta, kui läbivoolava aine
temperatuur on kõrge. Põletusoht!
– Kui väljapuhketoru on paigaldamata, võib süsteemis voolavat ainet klapi väljundavast
ootamatult välja paiskuda. Põletava kuumuse, plahvatuse või vigastuse oht!
– Väljapuhkel võib tekkida valju müra.
– Süsteemis voolav kuum aine võib välja tungida vedru katte kontrollavast.
– Süsteemis voolav kuum aine võib välja pääseda avatud kattest.
8.0 Korrashoid ja hooldamine
– Tõsta kaitseklapi spindlit korraks üles (lastes hoova järsult lahti), et kõrvaldada
kergeid lekkeid, mis on põhjustatud osakestest taldriksulguri ja klapipesa vahel.
– Kui see leket ei kõrvalda, on klapipesa ja/või taldriksulguri tihenduspinnad
kahjustatud. Seda saab kõrvaldada ainult tootja töökojas või tootja volitatud töökojas.
– Kaitseklapi spindlit tuleb aegajalt vastavalt käesolevatele juhistele tõsta veendumaks,
et klapp töötab korralikult.
(Ajavahemikud, mille järel seda tuleb teha, sõltuvad mitmetest teguritest, seetõttu ei
saa üldkasutatavat ajavahemikku ette anda.)
Tähelepanu! Liiga sage tõstmine katsetamise eesmärgil võib suurendada
tihenduspindade kulumist.
– Joonistele 901, 921 ja 941 vastavate klapppide korral tuleb pärast kaitseklapi spindli
tõstmist hoob alati algasendisse tagasi seada.
– Joonistele 951 ja 961 vastavate klappide korral tuleb pärast tõstmist tõstmisnupp
uuesti sisse vajutada.
– Rõhu fikseerimise juhistest (vt ptk 8.1) tuleb rangelt kinni pidada seatud rõhu
muutmisel või seatud rõhu muutmisel ja vedru vahetamisel.
Parem oleks, kui neid tööd teostatakse tootja töökojas (Schloss Holte-Stukenbrock).
– Tootja annab garantii ainult sellisel juhul, kui volitamata isikud ei ole seadet avanud.
Ettevaatust! Kaitseklappe (vastavalt ASME norm, osa VIII, jagu 1) tohib häälestada,
muuta ja ümber häälestada ainult ARI.
13
Kaitseklapid Kasutus- ja paigaldusjuhised
8.1 Rõhu seadmise juhised
Joonis 6
Sülfoonregulaator
Kinnine kaas
Avatud kaas
14
Kaitseklapid Kasutus- ja paigaldusjuhised
8.1.1 Kaane eemaldamine
Avatud kaaned
– Eemaldada sõrm (39/40).
– Tõmmata välja tõstehoob (41).
– Eemaldada kruvi (38).
– Keerata maha kate (29).
Kinnised kaaned
– Vajutada tõstehoob (36) katte (11) poole vastu piirikut.
– Keerata maha kate (28).
Seeria 960/950 kinnine kaas
– Eemaldada sirge vedrusplint (68).
– Eemaldada tõstenupp (67) / tõstehoob (36).
– Keerata maha kate (28).
8.1.2 Seaderõhu muutmine ilma vedru vahetamiseta
– Kontrollida vedru ulatust.
– Spindlit (14) tuleb kogu aeg kinni hoida.
– Keerata lahti lukustusmutter (21).
– Seatud rõhu suurendamiseks keerata reguleerkruvi (17) päripäeva ning selle
vähendamiseks vastupäeva.
– Vedru reguleeritud seade fikseerida lukustusmutri kinnikeeramisega (21).
– Paigaldada tõsteseadis tagasi.
8.1.3 Seaderõhu muutmine koos vedru vahetamisega
– Spindlit (14) tuleb kogu aeg kinni hoida.
– Eemaldada tihvt (20) ning tõsta spindli kaas (19) maha.
– Keerata lukustusmutter (21) lahti ja vabastada vedru (37) reguleerkruvi (17)
vastupäeva keeramisega.
– Keerata äärikühenduse mutrid (8) lahti ning eemaldada kate (11/42).
Joonis 940: keerata lahti ühendusmuhv (61).
Joonis 950/960: keerata lahti kate (11).
Tähelepanu! Kõrgemate seatud rõhkude korral tuleb pikemate tikkpoltide (3) otsas
olevad kaks mutrit (8) eemaldada viimasena ja üheaegselt!
15
Kaitseklapid Kasutus- ja paigaldusjuhised
– Eemaldada ülemine vedrutaldrik (26) ja vedru (37).
– Eemaldada spindel (14) koos taldriksulguri (12/12a), juhtplaadi (4/4a) ja alumise
vedrutaldrikuga (26).
– Puhastada klapipesa (2) ja taldriksulgur (12/12a).
– Sisestada taldriksulguriga (12/12a) spindel (14), juhtplaat (4/4a), vedrutaldrik (26)
ning uus vedru (37).
– Paigaldada kate (11/42) ning seada rõhk soovitud väärtusele. Veenduda, et vedru
reguleerimisvahemik on sobiv.
– Fikseerida vedru reguleering lukustusmutri (21) abil.
– Paigaldada tõsteseadis tagasi.
– Vajadusel vahetada välja mõlemad vedrutaldrikud (26) ning kasutada pikemaid
tikkpolte (3) suurema seatud rõhuga vedru paigaldamisel.
– Lisainformatsiooni saab tootjalt.
Ainult 900 seeria korral
Seatud rõhu muutmisel ja uue vedru paigaldamisel tuleb arvesse võtta, et
rõhuvahemikus 0,2 ja 1,5 bar seatud kaitseklappidel on suurem töökäik.
Seetõttu:
Rõhk reguleerida vahemikus Vedru vahetada ainult
vahemikus
0,2 kuni 1,5 bar 0,2 kuni 1,5 bar
> 1,5 bar > 1,5 bar
Ettevaatust!
ASME norm, osa VIII jagu 1 nõuetele vastavaid kaitseklappe ei tohi tarnida töökäigu
piirikuga!
Ainult 950 seeria korral
Ettevaatust!
Horisontaalselt kasutamiseks ettenähtud kaitseklappe tuleb reguleerida horisontaalses
asendis.
9.0 Veaotsing
Tõrke või vea korral kontrollida, et kaitseklapp on kokkupandud ja paigaldatud vastavalt
käesoleva juhendi nõuetele.
Võrrelda torustikusüsteemi plaanides esitatud DN, avanemisrõhu, väljundvõimsuse,
vasturõhu, töörõhu ja temperatuuri andmeid. Samuti kontrollida, et töötingimused
vastavad VDTÜV, AD, TRD, ASME normidele ning tüübisildi andmetele ja tehnilistele
andmetele.
Oht!
Vigade kindlakstegemisel on oluline järgida ohutuseeskirju!
Kui tõrget ei õnnestu alljärgneva Veaotsingutabeli abil kõrvaldada, pöörduda
konsultatsiooni saamiseks tarnija või tootja poole.
16
Kaitseklapid Kasutus- ja paigaldusjuhised
10.0 Veaotsing
Viga Võimalik põhjus Kõrvaldamine
Ühendusäärikute katted on eemaldamata. Eemaldada ühendusäärikute katted.
Süsteemist tuleb esmalt rõhk välja
lasta!
Järgida ptk 7.0 ja 11.0 juhiseid!
Manomeeter on eemaldamata. Eemaldada manomeeter.
Vedru on blokeeritud. Eemaldada toru või kruvi, mis eendub läbi
kontrollühendusotsiku kattesse.
Kaitseklapp ei rakendu,
voolamine puudub.
Seatud rõhk on liiga kõrge. Kaitseklapp tuleb ümber häälestada
(vt ptk 8.1) või asendada.
Süsteemist tuleb esmalt rõhk välja
lasta!
Järgida ptk 7.0 ja 11.0 juhiseid!
Roostevabast terasest sülfoonregulaator
on defektne, puudub vasturõhu
kompensatsioon.
Kaitseklapp tuleb asendada.
Süsteemist tuleb esmalt rõhk välja
lasta!
Järgida ptk 7.0 ja 11.0 juhiseid!
Ei ole arvestatud vasturõhku. Kaitseklapp tuleb ümber häälestada
(vt ptk 8.1) või vajadusel asendada.
Süsteemist tuleb esmalt rõhk välja
lasta!
Järgida ptk 7.0 ja 11.0 juhiseid!
Kaaluda tuleks roostevabast terasest
sülfoonregulaatori kasutamist vasturõhu
kompenseerimiseks.
Viskoosne või kleepuv keskkond. Kasutada
sülfoonregulaatorit/soojenduskesta.
Vajadusel paigaldada purunev membraan
ülesvoolu.
Süsteemist tuleb esmalt rõhk välja
lasta!
Järgida ptk 7.0 ja 11.0 juhiseid!
Klappe ja torustikku tuleb kaitsta
külmumise ja tahkuva keskkonna eest.
Soojendus!
Klapispindlit ei ole võimalik
tõsta.
Rõhk on seatud rõhust vähem kui 85%. Spindlit peab saama tõsta süsteemi rõhul,
mis moodustab seatud rõhust 85% või
rohkem.
Töörõhk on suurem kui 90% seatud rõhust. Töörõhk ei tohi ületada 90% seatud rõhust.
Madalatel rõhkudel: kinnise kaanega
seadmel ei ole hoob neutraalasendis.
Suruda hoob neutraalasendisse
(katte suunas).
Kaitseklapp võbiseb. Vt punkti „Võbin”
Kaitseklapi klapipesa lekib.
Keskkond on saastunud, võõrkehad
klapipesa ja taldriksulguri vahel.
Tõsta spindel korraks üles või vajadusel
vahetada kaitseklapp välja.
Süsteemist tuleb esmalt rõhk välja
lasta!
Järgida ptk 7.0 ja 11.0 juhiseid!
Kaaluda pehmete taldriksulgurite
kasutamist.
17
Kaitseklapid Kasutus- ja paigaldusjuhised
Purunenud äärik. Transpordikahjustused. Vahetada kaitseklapp välja.
Ääriku polte ei ole ühtlaselt pingutatud. Vahetada kaitseklapp välja.
Süsteemist tuleb esmalt rõhk välja
lasta!
Järgida ptk 7.0 ja 11.0 juhiseid!
Kaitseklapp ei ole paigaldatud kõrgeimasse
punkti.
Paigaldada kaitseklapp kõrgeimasse
punkti.
Süsteemist tuleb esmalt rõhk välja
lasta!
Järgida ptk 7.0 ja 11.0 juhiseid!
Rõhk pulseerub.
Klapi äravool ebapiisav või paigaldamata. Paigaldada eeskirjadega ettenähtud
äravoolusüsteem.
Süsteemist tuleb esmalt rõhk välja
lasta!
Järgida ptk 7.0 ja 11.0 juhiseid!
Transpordikinnitus eemaldamata. Eemaldada transpordikinnitus (punane
kruvi kaanel, joonis 990).
Kaitseklapp rakendub
pidevalt.
Vedru on süsteemis voolava aine mõjul
korrodeerunud ja purunenud.
Vahetada kaitseklapp välja.
Süsteemist tuleb esmalt rõhk välja
lasta!
Järgida ptk 7.0 ja 11.0 juhiseid!
Auru korral kasutada võimalusel avatud
kaant või katet.
Süsteemis voolavast ainest
tingitud vigastus. Kaitseklapist väljuvast ainest (näiteks
vedelikud) tingitud vigastuse oht.
Vahetada kaitseklapp välja.
Süsteemist tuleb esmalt rõhk välja
lasta!
Järgida ptk 7.0 ja 11.0 juhiseid!
Valida kinnise kaane ja kattega
konstruktsioon.
Vajadusel paigaldada kaitseekraan.
Võbin. Rõhukadu klappi sisenevas torustikus
> 3%.
Vähendada takistust ühendusääriku faasi
või raadiuse muutmise abil. Vajadusel
valida suurem toru.
Süsteemist tuleb esmalt rõhk välja
lasta!
Järgida ptk 7.0 ja 11.0 juhiseid!
Kehv keevitus (leke), sisend- ja
väljundääriku tihendid liiga väikesed või ei
paikne kontsentriliselt.
Parandada olukorda.
Süsteemist tuleb esmalt rõhk välja
lasta!
Järgida ptk 7.0 ja 11.0 juhiseid!
Kaitseklapi jõudlus liiga suur. Paigaldada väiksem kaitseklapp.
Süsteemist tuleb esmalt rõhk välja
lasta!
Järgida ptk 7.0 ja 11.0 juhiseid!
Põleti võimsus liiga väike. Paigaldada väiksem kaitseklapp.
Süsteemist tuleb esmalt rõhk välja
lasta!
Järgida ptk 7.0 ja 11.0 juhiseid!
18
Kaitseklapid Kasutus- ja paigaldusjuhised
Väljapuhketoru kas liiga pikk või selle
läbimõõt liiga väike.
Kasutada suuremat läbimõõtu või
kasutada vasturõhu kompenseerimist
roostevabast terasest sülfoonregulaatori
abil.
Süsteemist tuleb esmalt rõhk välja
lasta!
Järgida ptk 7.0 ja 11.0 juhiseid!
Sisend- ja/või väljundliitmik liiga väike. Paigaldada sisend- ja väljundtorudest
suurema DN mõõtmetega liitmik.
Süsteemist tuleb esmalt rõhk välja
lasta!
Järgida ptk 7.0 ja 11.0 juhiseid!
Vasturõhk suurem kui 15%. Paigaldada rõhu kompenseerimiseks
roostevabast terasest sülfoonregulaator.
Süsteemist tuleb esmalt rõhk välja
lasta!
Järgida ptk 7.0 ja 11.0 juhiseid!
Kasutatavad kaitseklapid ei sobi
seadmestiku tingimustega.
Valida ja paigaldada sobivad kaitseklapid.
Süsteemist tuleb esmalt rõhk välja
lasta!
Järgida ptk 7.0 ja 11.0 juhiseid!
Jõudlus liiga väike
Kaitseklapp ei ole valitud vastavalt DIN,
AD, TRF jne nõuetele.
Parandada olukorda.
Süsteemist tuleb esmalt rõhk välja
lasta!
Järgida ptk 7.0 ja 11.0 juhiseid!
Ettevaatust! – Enne demonteerimis- ja remonditöid lugeda läbi ptk 11.0!
– Enne seadmestiku uuesti kasutuselevõtmist
lugeda läbi ptk 7.0!
Ettevaatust!
Kaitseklappe (vastavalt ASME norm, osa VIII, jagu 1) tohib häälestada, muuta ja ümber
häälestada ainult ARI.
11.0 Klapi demonteerimine
Kokkumonteerimistööde kohta kehtivatele põhinõuetele lisaks tuleb arvestada järgmist.
– Torustik peab olema survestamata.
– Süsteemis voolav aine peab olema jahe.
– Klapp tuleb tühjaks lasta.
– Söövitavate, süttivate, agressiivsete või mürgiste ainete korral tuleb torustik
tühjendada.
– Koostetöid tohib teostada ainult kvalifitseeritud personal (vt ptk 2.3).
19
Kaitseklapid Kasutus- ja paigaldusjuhised
12.0 Garantii
Garantii ulatus ja pikkus on esitatud tarnimise ajal kehtivas dokumendis “Standard
Terms and Conditions of Albert Richter GmbH & Co. KG” (Albert Richter GmbH & Co.
KG standardsed lepingutingimused ja tähtajad) või müügilepingus.
Tootja garanteerib vigade puudumise vastavalt tehnika kaasaegsele tasemele ja
juurdunud praktikale.
Garantii ei hõlma kahjusid, mis on tingitud väärast käsitsemisest või kasutus- ja
paigaldusjuhendi, ohutusnõuete, EN, DIN, VDE, ASME normide või muude
rakendatavate nõuete eiramisest.
Garantii ei hõlma kahjusid, mis on tekkinud VdTÜV, AD, TRD, ASME normides
(vt ptk 4.3) või muudes lepingutes esitatud tingimustest erinevatel töötingimustel
kasutamisest.
Õigustatud kaebused kõrvaldab tootja või tootja määratud spetsialist remondi käigus.
Käesoleva garantiiga mitte hõlmatud nõudeid ei aktsepteerita. Tootja säilitab õiguse
asendamiseks omal äranägemisel.
Garantii ei hõlma hooldustöid, välimiste osade paigaldamist, konstruktsiooni muutmist
ega loomulikku kulumist.
Tootjale ei pea teatama transpordikahjudest. Sellest tuleb koheselt teatada
asjakohasele ekspedeerimisettevõttele, raudtee-ettevõttele või transpordiettevõttele,
muul juhul loetakse nendele ettevõtetele esitatud nõuded seadme väljavahetamiseks
kehtetuks.
Tulevikutehnoloogia
Kvaliteetsed saksa klapid
ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG, D-33756 Schloβ Holte-Stukenbrock
Telefon (+49 5207) 994-0 Faks (+49 5207) 994-158 või 159
Internet: http://www.ari-armaturen.com E-post: info.vertrieb@ari-armaturen.com
20
Kaitseklapid Kasutus- ja paigaldusjuhised
13.0 EÜ vastavusavaldus / tootja avaldus
EÜ vastavusavaldus vastavalt surveseadmete direktiivile 97/23/EG ja tootja avaldus
vastavalt seadmedirektiivile 98/37/EC.
Käesolevaga
ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG, Mergelheide 56-60, 33756 Schloss
Holte-Stukenbrock
deklareerib, et allpool loetletud tooted vastavad eespool mainitud surveseadmete
direktiivile ja seadmedirektiivile ning need on kinnitanud vastavalt kategooria IV,
moodul H1 Lloyd’s Register of Shippings (NB-Nr 0525), Monckebergstr. 27, 20095
Hamburg
Sertifikaadi number 50003/2
Kaitseklapid Kaitseklapid
SAFE seeria 900 SAFE-P seeria 920
Tüüp 901, 911, 912, 902, 903, 904, 990 Tüüp 921, 922, 923, 924
Kohaldatud standardid: Kohaldatud standardid:
DIN 3320, DIN 3840 DIN 3320, DIN 3840
AD-A2 AD-A2
TRD421,TRD721 TRD 421
VdTÜV 100 VdTÜV 100
ASME norm osa VIII, jagu 1
Kaitseklapid Kaitseklapid
SAFE-TC seeria 940 SAFE-TCP/TCS seeria 950/960
Tüüp 941, 942, 943, 945, 946 Tüüp 951, 952, 953, 961, 962, 963
Kohaldatud standardid: Kohaldatud standardid:
DIN 3320, DIN 3840 DIN 3320, DIN 3840
AD-A2 AD-A2
TRD421,TRD721 VdTÜV 100
Kui tarnitud mudel on ettenähtud paigaldamiseks sellisesse seadmestikku või
paigaldamiseks koos muu seadmega sellise seadmestiku osaks, mis on hõlmatud
käesoleva direktiiviga ja mis tuleb kasutusele võtta, tuleb seadmestik, millesse see
mudel on paigaldatud, deklareerida vastavuses olevaks EÜ seadmedirektiivi nõuetega,
mida on täiendatud vastavalt direktiivile 98/37/EC.
Schloss Holte Stukenbrock, 13.12.2001
/allkiri/
(Brechmann, tegevdirektor)